Slider

Privacyverklaring MMB Holland

MMB Holland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder leggen wij uit waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken. Ook geven wij aan hoe wij de privacy van personen beschermt en welke rechten personen hebben ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
Als (Data Protection Officer DPO) Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is G.J. Neuman aangesteld. U kan bij haar terecht voor al uw vragen en opmerkingen over de toepassing van de AVG door MMB Holland via email adres truke.neuman@mmbh.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Wanneer (combinaties van) gegevens herleid kunnen worden naar een specifiek persoon spreken we over persoonsgegevens. Denk hierbij aan een adres of een e-mailadres, maar ook voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer derden deze gegevens bezitten, dient hier zorgvuldig mee te worden omgegaan. Ook foto’s en video’s kunnen worden gezien als persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de gegevens van de bedrijven en personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wij registreren gegevens zoals:
– namen (voor- en achternaam, initialen, tussenvoegsel, aanspreektitel)
– adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land)
– e-mail
– telefoonnummer (vast en mobiel)
– bankrekeningnummer
– eventueel voor de zakelijke relatie nuttige aanvullende informatie.
Deze gegevens worden door de klant verstrekt.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen die de bescherming van uw gegevens beschermen en misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen gaan.
De maatregelen omvatten ten minste beveiliging van de computers met wachtwoorden, virusscanner en firewall en medewerkers hebben zich verbonden tot geheimhouding.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt voor regulier zakelijk contact met relaties (telefonisch, schriftelijk of digitaal) en voor het administratieve proces, zoals facturering. Gegevens dienen ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Voor een ander gebruik van persoonsgegevens zullen wij apart toestemming vragen.

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of aan te vullen of te verwijderen. Ook kan u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, overdracht verzoeken van uw persoonsgegevens.
U kan dit rechtstreeks aan onze FG kenbaar maken.
Wij zullen ons best doen om uw verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen te beantwoorden.
U kan altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens bewaren wij tot zeven jaar nadat de beschermingsduur van een registratie is verlopen, dan wel de zakelijke relatie wordt beëindigd.
Administratieve gegevens bewaren wij zeven jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies dienen voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.